• Ergonomické uspořádání pracoviště.
  • Dodržování zásad vizuální ergonomie, tj. zásad pro dobré vidění a zrakovou pohodu, odpovídající osvětlení.
  • Pro sezení před obrazovkou není vhodná poloha proti oknu ani zády k němu, okna je nutné osadit regulovatelnými stínidly.
  • Používání obrazovkové filtry, vhodné vizuální parametry obrazovky.
  • Pracovní stůl s dostatečně velkou plochou a nízkou odrazivostí, dostatečná vzdálenost pozorovatele od obrazovky a správné umístění obrazovky.
  • Vhodná organizace práce spočívající v časovém omezení práce s obrazovkou a ve stanovení přestávek.
  • Lékařské preventivní prohlídky zraku zaměstnanců.
  • Pozornost při organizaci práce věnovat i celkové pracovní zátěži zejména psychické.
  • Dostatek místa pro umístění písemností, doporučuje se umístit písemnosti buď v jednom směru mezi obrazovkou a klávesnicí nebo pomocí přidržovacího mechanismu těsně vedle obrazovky.