Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovní doby tím, že

a) nestanoví jednotlivým zaměstnancům pracovní dobu podle režimu jejich práce nebo nedodrží délku směny, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.,
Lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč

b) nezajistí splnění podmínek při rozvržení pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu tj. § 85 odst. 3 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč

c) započte překážky v práci na straně zaměstnance při pružné pracovní době v rozporu se zvláštním právním předpisem tj. § 85c odst. 1 a 3 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč

d) nestanoví začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn,
Lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč

e) nepřihlédne při zařazení zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců pečujících o děti,
Lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč

f) neposkytne zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech nebo bezpečnostní přestávku,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

g) odečte u prací, které nemohou být přerušeny, z pracovní doby přiměřenou dobu na jídlo a oddech,
Lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč

h) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu tj. § 90 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

i) nařídí zaměstnanci výkon práce ve dnech pracovního klidu v jiných než stanovených případech tj. § 91 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

j) zahrne nesprávně svátky do pracovní doby,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

k) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby měl zaměstnanec stanovený nepřetržitý odpočinek v týdnu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu tj. § 92 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

l) nevede evidenci pracovní doby, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu § 94 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč

m) nařídí zaměstnanci pracovní pohotovost v rozporu s § 95 zákoníku práce, kolektivní smlouvou, popřípadě s Nařízením vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč

n) nařídí zaměstnanci práci přesčas v rozporu s § 93 odst. 2 a § 241 odst. 3 věta druhá zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč

o) nařídí zaměstnanci práci přesčas ve vyšším rozsahu, než je její týdenní nebo roční rámec vyplývající z § 83 odst. 6, § 96 odst. 1 a 2 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč

p) vyžádá nebo umožní, aby byla práce přesčas konána nad rámec vyplývající ze zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

q) poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

r) zaměstná mladistvé zaměstnance § 274 odst. 2 zákoníku práce, prací přesčas § 83 odst. 6, § 96 odst. 1 a 2 zákoníku práce.
Lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč

s) zaměstná mladistvé zaměstnance podle § 274 odst. 2 zákoníku práce, prací v noci podle § 99 a § 166 odst. 1 zákoníku práce, nejde-li o jejich výchovu k povolání,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

t) nezajistí, aby pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nepřekročila stanovenou hranici, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu tj. § 99 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč

u) nezajistí, aby zaměstnanec pracující v noci byl ve stanovených případech vyšetřen lékařem tj. podle § 99 odst. 4 zákoníku práce,
Lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč

v) neprojedná s příslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a organizaci práce v noci,
Lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč

x) nevybaví pracoviště, na kterém se pracuje v noci, prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.
Lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč


Legislativa