• Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu (osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš).
  • Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace (pracovní nebo přístupová lešení, podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži).
  • Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.
  • Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla.