Správce má povinnost subjektu údajů poskytnout informaci (potvrzení), zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje znát a zároveň má právo na informace o svých osobních údajích:

  1. účely zpracování,
  2. kategorie dotčených osobních údajů,
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
  8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud správce o subjektu údajů žádné údaje nezpracovává, sdělí mu, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce.