Stavební objekty se dělí na menší úseky, které jsou vzájemně odděleny požárně dělícími konstrukcemi. Jejich účelem je bránit šíření požár.

Požární úsek je tedy prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí tohoto objektu, nebo od sousedních objektů, požárně dělícími konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním zařízením. Požární odolnost těchto konstrukcí se stanoví podle požárního rizika, popř. podle předpokládané doby trvání požáru.

Stavební objekt, který není dělen do požárních úseků, se považuje za jeden požární úsek. Stavební objekt se musí do požárních úseků dělit tehdy, přesahuje-li jeho velikost rozměry požárního úseku, stanovené výpočtem dle normy ČSN 730802.

Rozdělení objektu do požárních úseků je řešeno v požárně bezpečnostním řešení. Pokud dojde ke změně požárních úseků (stavebním úpravám nebo změně účelu užívání) v rámci stavebního řízení, je nutné zpracovat nové požárně bezpečnostní řešení stavby.

Samostatné požární úseky

 
Jako samostatné požární úseky musí být řešeny:

 • chráněné únikové cesty;
 • evakuační a požární výtahy (pokud nejsou součástí chráněné únikové cesty);
 • výtahové a instalační šachty, kabelové šachty a kanály, shozy odpadků, které procházejí více požárními úseky;
 • strojovny výtahů, vzduchotechniky, kotelny a jiná technická zařízení, která mají půdorysné plochy větší než 50 m2;
 • prostory určené pro zajištění požární bezpečnosti staveb, např. strojovny samočinného stabilního hasicího zařízení, čerpací stanice požární vody, prostory náhradního zdroje elektrické energie – dieselagregáty, ohlašovny požáru;
 • prostory a provozy, které podle věcně příslušných norem musí tvořit samostatné požární úseky, nebo kde je nebezpečí výbuchu, uvolnění toxických látek apod.;
 • prodejní prostory ve vícepodlažních obchodních domech;
 • prodejní prostory v obchodních centrech s jedním nadzemním podlažím;
 • sály různého určení;
 • foyery u sálů různého určení;
 • výstavní prostory bez specifikace vystavovaných exponátů, avšak mimo výstavní prostory uměleckých děl (galerie);
 • prodejní či jiné stánky dočasného nebo trvalého charakteru, pokud vzdálenosti k jiným objektům jsou menší než požárně nebezpečné prostory jednotlivých stánků či objektů;
 • technické, pomocné, popř. výrobní provozy, funkčně přiřazené k provozům podle předchozích 4 bodů a to zejména:
  • příruční sklady, kanceláře, archivy o ploše větší než 100 m2;
  • chladírny, mrazírny, přípravny pokrmů, kuchyně u restaurací o ploše větší než 100 m2;
  • šatny zaměstnanců pro více než 80 osob;
  • samostatné místnosti určené pro péči o děti a matky s dětmi pro více než 20 dětí (dětské koutky apd.);
  • šatny návštěvníků pro více než 100 osob; šatny určené pro nejvýše 200 osob nemusí tvořit samostatný požární úsek, pokud jsou součástí jiného požárního úseku než je shromažďovací prostor, aniž by šlo o chráněnou únikovou cestu nebo jsou vybaveny samočinným požárním odvětráním a samočinným stabilním hasicím zařízením;
  • údržbářské dílny, dekoratérny do s plochou vyšší než 30 m2 nebo pokud jsou v místnostech umístěny tlakové lahve s hořlavými plyny;
  • společné promítací kabiny multikin

Stanovení velikosti požárních úseků

 
Velikost požárního úseku se stanoví tak, aby:

 • byl zajištěn snadný a bezpečný únik osob z každého požárního úseku;
 • byl případný rozsah škod co nejmenší;
 • byl zajištěn rychlý a účinný zásah požárních jednotek;
 • byly odděleny provozy s vysokým požárním rizikem, popř. s vysokým součinitelem „a“ odděleny od ostatních provozů;
 • nebyly požárně dělicí konstrukce narušeny množstvím prostupů;
 • náklady spojené s dělením objektu do požárních úseků byly co nejmenší;
 • nebyla narušena funkce objektu (provoz) požárně dělicími konstrukcemi.