Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, a dalších osob přítomných na pracovišti při vzniku požáru.

Zvýšené a vysoké požární nebezpečí

Požární poplachová směrnice (dále jen „PPS“ musí být zpracována všude tam, kde se provozuje činnost se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.

Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

Pro činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí musí být podle § 11, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve všech objektech zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovny požárů), popřípadě uvedeny další pokyny ke způsobu ohlášení požáru.

Obsah PPS

  • postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,
  • způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku,
  • postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),
  • telefonní číslo ohlašovny požárů,
  • telefonní čísla tísňového volání,
  • telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

Zveřejnění PPS

Požárně poplachové směrnice se zveřejňují (vyvěšují zpravidla na zeď) tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Vhodné je umístění u únikové cesty a výrazný vzhled (červené orámování apod.)

PPS a cvičný požární poplach

Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30), prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.

Zpracovatel PPS

Požárně poplachové směrnice zpracovávají osoby s odbornou způsobilostí v požární ochraně (technici PO a OZO PO) tam, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.

Legislativa