Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany.

Obsah požární knihy

  • provedených preventivních požárních prohlídkách,
  • školení zaměstnanců a dalších osob,
  • odborné přípravě preventivních požárních hlídek,
  • odborné přípravěpreventistů požární ochrany,
  • vzniklých požárech,
  • uskutečnění cvičného požárního poplachu,
  • kontrole dokumentace požární ochrany,
  • kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení,
  • provozuschopnosti instalovaného požárně bezpečnostního zařízení (zápis v požární knize je dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách).

U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i u dalších požárně bezpečnostních zařízení se provozuschopnost prokazuje také záznamy v příslušné provozní dokumentaci (např. provozní kniha).

Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zpravidla v dokumentaci Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

Vedení požární knihy

Kdo a jaký druh záznamů do ní provádí stanovuje zpravidla dokumentace Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

E-shop

Objednávka požární knihy

Legislativa