• Stroje musí být umístěny tak, aby byly od stěn, sloupů nebo sousedních strojů vzdáleny min. 600mm a v místech obsluhy min. 1 m. Tyto rozměry se měří od max. vysunutých částí stroje a obrobku. Rozmístění strojů musí vyloučit ohrožení ostatních pracovníků z provozu, zejména v případě zpětného vrhu materiálu, havárií nástroje a pod. Tam, kdy to není možné, je nutno učinit jiná opatření (zástěny). Mezi pásovými pilami musí být tyto šířky průchodu zvětšeny.
  • Stanoviště stroje, strojního zařízení a obsluhy musí být rovné, čisté a nesmí ohrožovat provoz a činnost obsluhy. Podlaha pracoviště obsluhy okolo strojů a na přechodech musí být rovná a čistá, nesmí být kluzká a zastavěná materiálem. Obslužný prostor musí mít šířku min. 1m a musí být udržován trvale volný.
  • Dřevěné rohože pod nohama obsluhy nejsou dovoleny, protože hrozí nebezpečí zakopnutí a pádu pracovníka.
  • Cesty a průchody nebo přechody nesmějí být zužovány materiálem, výrobky a pod. Musí být zřetelně označené ohraničujícími pruhy,udržované a nesmí být kluzké.
  • Jejich šířka musí být min. 1,1m. Stroje instalované v dílnách napevno musí být opatřeny účinným zařízením na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu. V zimním období musí být stolárny dostatečně vytápěny, aby pracovníkům neprokřehly ruce.

Legislativa