Před zahájením kácení stromu musí zaměstnavatel zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu a zajistit vyčištění blízkého okolí káceného stromu od překážek a provedení odřezání zesílených kořenových náběhů a odvětvení spodní části stromu maximálně do výšky ramen zaměstnance.

Při kácení stromu o průměru nad 15 centimetrů na pařezu se provede směrový zářez do hloubky jedné pětiny až jedné třetiny průměru stromu, jeho výše je dvě třetiny hloubky. Hlavní řez se vede vodorovně v horní polovině směrového zářezu. K zajištění bezpečného pádu stromu do určeného směru se ponechá nedořez hlavního řezu o průměru nejméně 2 cm. U stromu do průměru 15 cm na pařezu lze směrový zářez nahradit vodorovným řezem. Proti sevření řetězové pily a k usměrnění stromu do směru pádu se do hlavního řezu vloží vhodná pomůcka, například dřevorubecká lopatka nebo klín.
Při zpracování napružených stromů musí být veden první řez na straně tlaku, doříznutí kmene se provádí na straně tahu, přičemž zaměstnanec musí zaujmout polohu mimo směr pružení.

Při odvětvování a odkorňování stromu musí být práce prováděny z horní strany svahu nad stromem.

Vývraty, polovývraty, podříznuté stojící nebo zavěšené stromy musí být uvolněny přednostně.

Je zakázáno na zavěšený strom lézt, srážet závěs kácením dalšího stromu na něj, kácet strom, na kterém závěs spočívá a zavěšený strom odřezávat po špalcích. Uvolnění závěsu se provádí jedním z následujících způsobů:

  • uvolnění stromu pomocí mechanizačního prostředku nebo potahu,
  • otáčení zavěšeného stromu kolem jeho osy,
  • odsunování stromu pákou,
  • uvolnění speciálním stahovákem.

Práce v obtížných pracovních podmínkách, kterými jsou zejména kácení stromů nahnilých a ztrouchnivělých, zpracování soustředěných vývratů, polovývratů a polomu, jakož i kácení stromů u pozemních komunikací, v obvodu dráhy a v ochranných pásmech, se musí provádět jen za trvalého odborného dozoru určeného zaměstnavatelem.

Při zpracování polomů je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby:

  • zaměstnanec nepracoval osamoceně,
  • všechny přístupové cesty a přibližovací linky byly uvolněny přednostně,
  • postup těžby směřoval od přibližovacích linek do porostu, přičemž se přednostně odstraňovaly zavěšené a polovyvrácené stromy,
  • nakupené vývraty byly zpracovány pouze po vytažení stromu mechanizačním prostředkem,
  • před každým provedením řezu kromě odvětvování měl zaměstnanec připravenu bezpečnou ústupovou cestu,
  • při odřezávání vývratu byl kořenový koláč před oddělením stromu zajištěn proti zvrácení; je-li kořenový koláč nakloněn ve směru ležícího stromu, může být kmen oddělen ve vzdálenosti rovnající se výšce koláče, případně dále. Po oddělení kmene je nutné kořenový koláč vrátit do původní polohy a případně oddělit dále využitelnou oddenkovou část kmene.

Při mechanizované těžbě dříví musí být před nasazením mechanizačního prostředku pro těžbu dříví provedena příprava pracoviště tak, aby byly porosty rozčleněny, určen počet a směr vyklizovacích linek pro soustřeďování dříví a odpovídajících manipulačních a skladovacích prostor včetně jejich vyznačení; současně musí být zajištěna stabilita mechanizačního prostředku pro těžbu dříví. Při nasazení více mechanizačních prostředků pro těžbu dříví na jednom pracovišti musí být koordinován jejich provoz.

Ohroženým prostorem při použití stroje pro těžbu dříví se rozumí kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu, zvětšená o délku ramene stroje.

Bližší požadavky pro práci s motorovými pilami jsou uvedeny v kapitole Ruční motorové řetězové pily