Provozovatel činnosti s vysokým požárním nebezpečím zabezpečí, prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“) z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany. Zpracovanou dokumentaci PPN předloží před zahájením jím provozované činnosti ke schválení orgánu SPD. Předložením žádosti o schválení PPN je zahájeno správní řízení o schválení resp. neschválení PPN. Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah činnosti, na kterou bylo PPN schváleno, musí být písemně vyrozuměn orgán SPD, a dle jeho pokynů se stávající PPN doplní, přepracuje nebo předloží nové. Opatření a lhůty ze schváleného PPN jsou závazné a provozovatel je musí plnit. Osoba, která PPN zpracovala, je odpovědná za její věcnou a formální správnost.

Pokud se toto týká i Vás:

  1. Vypracujeme Vám tento dokument.
  2. Naučíme Vás tento dokument vypracovat.

Konzultace a školení probíhá online. Máte zájem nebo potřebujete více informací? Kontaktujte nás a rádi Vám pomůže:

Cena zpracování dokumentace je dle náročnosti a kalkulace se připravuje individuálně (750,- Kč za hodinu).

Cena školení je 3.000,- Kč/osoba, doba školení 2h a po tomto kurzu, budete umět vzpracovat Posouzení požárního nebezpečí tzv. levou zadní.

Jak to? Náš lektor se Vám věnuje během celého kurzu, nejedná se o předtočené video.