Tlakové lahve po dopravě na pracoviště uzavřenými vozidly se musí před zahájením svařování vyložit. V pojízdných dílnách nebo pojízdných laboratořích mohou tlakové lahve zůstat i po dobu svařování za podmínek, že:
ve vozidle nejsou více než 2 tlakové lahve, ze kterých se odebírá plyn, a 2 tlakové lahve zásobní,

jsou umístěny u vstupu do úložného prostoru vozidla,

jsou samostatně uchyceny zařízením, které lze snadno uvolnit,

při odběru plynu nesmí být v prostoru vozidla prováděny žádné práce,

u podlahy v prostoru umístění lahví je větrací neuzavíratelný otvor velikostí alespoň 0,01 m2 a další otvor o velikosti nejméně 0,01 m2 je ve střešní části vozidla nebo těsně pod ní,

ve skříni vozidla nejsou uloženy látky nebo materiály, které mají sklon k samovznícení,

ve skříni vozidla nejsou uloženy hořlavé látky nebo materiály společně se zdrojem zapálení,

vozidlo je vybaveno alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně 5kg umístěným tak, aby byl dostupný zvenku.