Již dříve udělené souhlasy subjektů údajů se zpracováním svých osobních údajů jsou platné, pokud jsou v souladu s GDRP. Nesmí tedy například být neoddělitelnou součástí obchodních podmínek či podmiňovat poskytnutí služby vyžadováním udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Viz Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

  1. Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, které se týká rovněž jiných skutečností, musí být žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který je od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Jakákoli část tohoto prohlášení, která představuje porušení tohoto nařízení, není závazná.
  2. Při posuzování toho, zda je souhlas svobodný, musí být důsledně zohledněna skutečnost, zda je mimo jiné plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné.

§§ GDPR v recitál 171:
„..není nutné, aby subjekt údajů znovu udělil svůj souhlas, pokud je způsob udělení daného souhlasu v souladu s podmínkami tohoto nařízení, s cílem umožnit správci pokračovat v tomto zpracování i po dni použitelnosti tohoto nařízení.“


Legislativa