Činnosti a práce při jejich provádění vzniká povinnost zpracovat plán:

 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m,
 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů,
 • práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy,
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí,
 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m,
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení,
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy,
 • potápěčské práce,
 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu),
 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů,
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.