Rozlišujeme dva základní způsoby osobní ochrany podle účelu a způsobu použití OOPP – prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy) a OOPP proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu).

Hovoříme zde o systémech, neboť kromě pásu nebo postroje musí být součástí systému více prvků. Vždy je to kotvicí bod a spojovací prostředek (lano), často též spojky (karabiny) a další součásti systému, přičemž je důležité, aby systém byl bezpečný jako celek. V systému lze kombinovat jen takové prvky, které jsou vzájemně kompatibilní. Nezbytné je vycházet opět z informací poskytovaných výrobcem. Vhodné řešení ochrany proti pádu, včetně kotvicích bodů, musí být určeno v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem.

Pracovní polohovací systémy

V principu jde o to, že pás pro pracovní polohování nesmí sloužit pro zachycení volného pádu. Pomocí lana se pracovník obvykle připoutá takovým způsobem, že je volnému pádu zabráněno. Do pásu se přitom opírá – z tohoto důvodu je bederní část rozšířena. Pás může být také součástí zadržovacího systému, který je sestaven tak, že uživateli je zabráněno dosažení prostorů nebo pozic, kde existuje riziko volného pádu z výšky. Příkladem jsou práce na ploché střeše, kde délka lana zabrání přiblížit se k volné hraně pádu.

Systémy zachycení pádu

V systému pro zachycení pádu je vždy zařazen zachycovací postroj. Vytvořený systém musí zachytit volný pád, omezit jeho délku a také v průběhu zachycení pádu omezit nárazovou sílu na tělo uživatele. Tohoto účinku se někdy dosahuje použitím tlumiče energie pádu. Při použití tohoto zajištění musí být stanoven minimální volný prostor pod uživatelem! Systém tedy nezabraňuje volnému pádu, ale po jeho utlumení a zastavení musí zajistit zachycené osobě vhodnou polohu, z níž může být následně vyproštěna. Postup vyproštění musí být řešen současně se způsobem zajištění. Bezpečný způsob snesení pracovníka, který byl systémem zachycen nesmí být podceňován. Přípustná hloubka pádu musí vycházet z parametrů celého systému. Z těchto údajů rovněž vyplynou požadavky na únosnost kotvícího bodu.