Účast odborové organizace (a zaměstnanců jejich prostřednictvím) při zajišťování BOZP v podniku stanoví zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Odborová organizace působící u organizace má právo jednat, jen jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň tři její členové jsou zaměstnání u organizace.

  • U organizace může působit i více odborových organizací.
  • Zaměstnavatel a odborová organizace uzavírají kolektivní smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou. V kolektivní smlouvě je možné například sjednat zvýšené příplatky za noční práci, práci ve svátek; zvýhodněné stravování zaměstnancům apod.
  • Organizace s odborovou organizací rozhoduje o přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a o jeho čerpání.
  • Organizace může vydat nebo změnit pracovní řád jen s předchozím souhlasem odborové organizace.

V dalším textu jsme oblast BOZP rozšířili i o požární ochranu a “zaměstnavatel” nahradili “organizace”.

Odborová organizace je povinna spolupracovat s organizací a s odborně způsobilými fyzickými osobami k prevenci rizik a požární ochraně tak, aby organizace mohla zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené právními předpisy a dalšími dokumenty.

Organizace:
1. projedná s odborovou organizací opatření týkající se hromadné úpravy pracovní doby, práce přesčas, možnost nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a noční práci se zřetelem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
2. vyšetří a objasní příčiny pracovního úrazu a okolnosti jeho vzniku za účasti odborové organizace.
3. umožní odborové organizaci účast při jednáních týkajících se BOZP a PO nebo jí poskytne informace o tomto jednání.
4. projedná připomínky a návrhy odborové organizace týkajících se BOZP a PO,
5. projedná s odborovou organizací:
5.1. podstatná opatření týkající BOZP a PO,
5.2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií,
5.3. organizaci školení o BOZP a PO,
5.4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik a požární ochraně.
6. informuje odborovou organizaci o:
6.1. zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie České republiky a k organizování evakuace zaměstnanců,
6.2. výběru a poskytování pracovnělékařských služeb,
6.3. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik a požární ochraně,
6.4. každé záležitosti, která může podstatně ovlivnit BOZP a PO,
7. zajistí členům odborové organizace školení BOZP a PO potřebné pro výkon jejich funkce,
8. zpřístupní odborové organizaci právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a doklady o:
8.1. vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatřeních k odstranění rizik a k omezení jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci BOZP a PO,
8.2. evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání,
8.3. výkonu kontroly a opatřeních orgánů státního odborného dozoru
9. umožní odborové organizaci přednést své připomínky při kontrolách státního odborného dozoru.
10. provede ve spolupráci s odborovou organizací nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních.
11. poskytne bez zbytečného odkladu odborové organizaci informace o rizicích a přijatých opatřeních vzniklých při práci více zaměstnavatelů na jednom pracovišti.

Lexikon BOZP a PO


Legislativa