Předpokladem odborně způsobilé fyzické osoby je:

  • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a
  • doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti je osvědčení. Osvědčení se vydává na dobu 5 let.

Zaměstnává-li zaměstnavatel:

  • nejvýše 25 zaměstnanců – může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
  • 26 až 500 zaměstnanců – může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
  • více než 500 zaměstnanců – zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.