Podle zákona o PO a vyhlášky o požární pravenci jsou některé úkoly v požární ochraně vyhrazeny osobám, které mají odbornou způsobilost podle zákona o PO.

Každá organizace musí plnit vybrané povinnosti prostřednictvím odborně způsobilých osob v požární ochraně. Pro zvýšené a vysoké požární nebezpečí to jsou především školení vedoucích zaměstnanců, odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů PO, zpracování dokumentace PO, a provádění preventivních požárních prohlídek.

Odborně způsobilými osobami se rozumí osoba odborně způsobilá v požární ochraně – OZO PO, technik požární ochrany – TPO a také preventista PO.

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně

Odborně způsobilá osoba v PO je oprávněna k plnění úkolů v PO a je způsobilá i k výkonu činnosti technika požární ochrany.

  • znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy,
  • fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem,
  • příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří jsou zařazeni ve funkcích na úseku státního požárního dozoru nebo vykonávají funkci velitele jednotky, a kteří získali osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce u HZS ČR,
  • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

Technik požární ochrany

Fyzická osoba, která složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem vnitra – viz ZKOUŠKY.

Preventista PO

Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy. Pro zvýšené požární nebezpečí tuto přípravu provádí alespoň 1x ročně technik PO a pro vysoké požární nebezpečí odborně způsobilá osoba v PO.

Zkoušky

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá před komisí ministerstva, která má lichý počet členů, nejméně 3.

Od roku 2012 provádí zkoušky a vydává osvědčení (včetně další agendy) Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku – Místku.

Zkouška má dvě části:

  1. písemný test
  2. ústní přezkoušení v rozsahu Příloha č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
  • Učební texty pro přípravu ke zkoušce z odborné způsobilosti.
  • Přihláška ke zkoušce k získání odborné způsobilosti
  • Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti

Legislativa