Kontrolní činností v rámci HZS se zabývá odbor prevence, který zodpovídá za zabezpečení výkonu státní správy v oblasti PO. Kromě zabezpečování kontrolní činnost na úseku požární ochrany, stavební prevenci a zjišťování příčin vzniku požárů se rovněž podílí na odborné přípravě hasičů, na preventivně výchovné činnosti a také v rámci své působnosti organizuje porady a metodická zaměstnání.

Státní požární dozor (SPD) je prováděn formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně

 • Je prováděn u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ve stanovených případech i u osob fyzických.

Kontroly se rozdělují do 3 kategorií:

1. Komplexní požární kontrola:

 • Tato kontrola prověřuje celkový stav zabezpečení požární ochrany. Provádí se formou fyzické kontroly pracovišť a objektů, které daný subjekt využívá pro svou činnost. Součástí je i kontrola dokumentace PO. Tato kontrola musí být ohlášena minimálně 7 dní předem.

2. Tématická požární kontrola:

 • Během této kontroly se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany v oblasti předem stanovené v programu kontroly. I během této kontroly probíhá fyzické prověření pracovišť a dokumentace PO. Tématickou požární kontrolu není povinné předem ohlašovat.

3. Kontrolní dohlídka:

 • Slouží pro ověření plnění povinností, které byly uloženy komplexní požární kontrolou nebo tématickou dohlídkou.
 • Kontroly mohou být prováděny jednotlivými příslušníky s odbornou způsobilostí nebo určenou kontrolní skupinou, do které jsou zařazeni i příslušníci z jiných oborů (např. z oboru IZS), ti pak provádějí kontrolu ve své působnosti.
 • Výsledkem kontroly je sepsán zápis (náhled zápisu), který musí být projednán se statutární zástupcem nebo osobou jím pověřenou (na základě vystavení ověřené plné moci). Obsahem zápisu jsou zjištěné závady včetně opatření k jejich odstranění a termínu, kdy mají být závady odstraněny. Závady je nutné odstranit ve stanovených termínech. Pokud nejsou závady odstraněny je může Vám udělena pokuta formou příkazu (náhled příkazu).

Dále se HZS podílí na:

 • zpracovávání plánů kontrolní činnosti, stanovisek k návrhům plánů kontrol, vyhodnocení kontrol za určitá období a podle druhu kontrol a jejich zaměření,
 • na přípravě podkladů pro nařízení krajů na úseku požární ochrany
 • na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Jak se připravit na kontrolu HZS?

Nejlépe průběžně a vše udržovat v aktuálně požadované stavu. Nicméně někde se stane, že něco unikne a proto zde máte stručný výpis toho, na co se kontroly HZS nejčastěji zaměřují.

PŘIPRAVTE SI TYTO PODKLADY:

1. Dokumentace požární ochrany:

 • požárně bezpečnostní řešení,
 • kolaudační rozhodnutí,
 • začlenění činností dle požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace PO,
 • požární řád (včetně příloh) – musí být vyvěšen na viditelném místě,
 • požární poplachová směrnice – musí být vyvěšena na viditelném místě,
 • požární evakuační plán (textová i grafická část) – musí být vyvěšen na viditelném místě,
 • operativní karta – v případě pronajatého objektu byl měl mít zpracováno majitel objektu – je třeba vyžádat,
 • požární kniha – musí obsahovat zápisy o preventivních požárních prohlídkách preventistů (1x za 6 měsíců).

Veškerá dokumentace musí být podepsána statutárním zástupcem (případně jím osobou pověřenou).

2. Dokumentace o prováděném školení:

 • podepsané certifikáty ze školení požární ochrany,

V případě, že máte zavedené Preventivní požární hlídky, tak je potřeba:

 • prezenční listiny a tematické plány ze školení preventivních požárních hlídek,
 • jmenování členů a velitelů preventivních požárních hlídek,

V případě, že máte preventistu PO, tak je potřeba:

 • prezenční listiny a tematické plány ze školení preventisty PO,
 • jmenování preventisty PO.

3. Doklady o revizích a kontrolách:

 • revize hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů,
 • revize a kontroly instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (EPS, nouzové osvětlení, stabilní hasicí zařízení, samočinné odvětrávací zařízení, aj.) – v případě pronajatého objektu je potřeba vyžádat si alespoň kopie na jeho správě.

Dále se HZS při svých kontrolách zaměřuje na tyto oblasti:

1. Hasicí přístroje

 • musí být snadno přístupné a viditelné,
 • musí být zajištěné proti pádu,
 • musí být prokázána jejich provozuschopnost – doklad o revizi.

2. Bezpečnostní značení

 • únikové cesty a východy musí být viditelně označeny,
 • rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, hlavní uzávěry vody, plynu, produktovodů musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami.

3. Skladování zboží a materiálu

 • komunikační uličky a únikové cesty ve skladu i na zbytku plochy musí být volné a nezastavěné,
 • únikové východy, přístupy k hasicím přístrojům, hydrantům, rozvaděčům, uzávěrům energií a požárně bezpečnostním zařízení musí být volné a nezastavěné,
 • dodržování bezpečné vzdálenosti skladovaného materiálu/zboží od stropních svítidel.

DOPORUČUJEME:
V případě komplexní kontroly, která musí být ohlášena minimálně 7 dní předem, doporučujeme tuto skutečnost oznámit i se svému poskytovateli služeb v rámci zajišťování PO a požádat o konzultaci či případnou asistenci při kontrole.