Ačkoli se to nezdá, tak hygiena práce se úzce váže na bezpečnost práce a zaměřuje se na pracovní činnosti a jejich vliv na zdraví zaměstnance. Cílem kontrol KHS zaměřených na hygienu práce je tedy snaha zamezit nemocem z povolání, které mohou vést k dočasnému i trvalému poškození zdraví.

Hygienou práce se zabývá přímo odbor k tomu určený a dělí se na tři odvětví:

 • Hygiena práce
 • Hygiena práce v těžkém průmyslu
 • Toxikologie a hodnocení zdravotních rizik

Důležité je, že hygienik nemá povinnost kontrolu předem ohlásit, postupuje dle zákona č. 255/2012 Sb. (‚‚kontrolní řád‘‘). Kontrola má totiž zjistit, jak kontrolovaná osoba plní své zákonné povinnosti.


Co KHS nejčastěji kontroluje?

 1. Výpis dat z obchodního rejstříku
 2. Aktuální kategorizace prací
 3. Protokoly o měření faktorů pracovního prostředí (Prašnost, hluk, denní a umělé osvětlení, chemické látky, mikroklima a další…)
 4. Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek
 5. Směrnice o poskytování OOPP
 6. Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 7. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

Postup KHS během kontroly (dle kontrolního řádu)

Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jím je:

 • předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen „povinná osoba“), jež je přítomna na místě kontroly,
 • doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících,
 • první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba. (Například tzv. kontrolní nákup)

Během samotné kontroly může kontrolující provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky a zkoušky. Dále může požadovat i poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby. Někdy může dojít k tomu, že kontrolující zajišťuje originální podklady, k čemuž musí být vydáno potvrzení o zajištění podkladů, při pominutí důvodů jejich zajištění je kontrolující povinen je neprodleně vrátit. Během kontroly mohou být pořizovány obrazové nebo zvukové záznamy, které mohou být využity pouze k úředním účelům.

Výstupem z kontroly je protokol který zachycuje zjištěný stav věci, kontrolní zjištění a celkový průběh kontroly. Protokol musí být vyhotoven do 30 dnů ode dne kontroly ve zvláště složitých případech je to 60 dnů. Kontrolní orgán je povinen doručit kontrolované osobě stejnopis protokolu

Protokol musí obsahovat:

 • označení kontrolního orgánu a kontrolujícího
 • označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly
 • označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání
 • označení kontrolované osoby
 • označení předmětu kontroly
 • kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden
 • poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden
 • kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí
 • poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají
 • datum vyhotovení
 • podpis kontrolujícího

Sankce

 • Zákaz či omezení činnosti
 • Pozastavení činnosti do doby odstranění závady
 • Do výše až 2 mil. Kč (při vzniku nebo hrozbě epidemie až do výše 3 mil. Kč).

Legislativa