• Používat vadné nebo nevyhovující prostředky k vázání, zavěšování nebo uchopení.
 • Přetěžovat prostředky k vázání nebo zavěšování.
 • Vázat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud není možno zjistit sílu potřebnou k jejich uvolnění; vázat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zdvihacího zařízení, s výjimkou zkušebních břemen a případů schválených pověřenou osobou.
 • Zavěšovat na hák nebo vzájemné do sebe více vázacích nebo závěsných prostředků, než je k přepravě břemene zapotřebí, křížit je při vkládání do háku nebo je zavěšovat na jeho špičku.
 • Zkracovat vázací a závěsné prostředky uzlením či zkrucováním nebo je jakýmkoliv způsobem upravovat.
 • Upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák jednostranně.
 • Vázat břemeno pro šikmý hák, vláčet břemena a posunovat vozidla, pokud zdvihací zařízení není pro tyto účely konstruováno; nesmí nastat nebezpečí poškození zdvihacího zařízení nebo ohrožení bezpečnosti,
 • Vázat břemena vázacími prostředky přes ostré hrany.
 • Vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty apod., které jsou navršeny materiálem nad okraj.
 • Zavěšovat se nebo stavět se na břemeno nebo ho přidržovat rukou pro udržení jeho rovnováhy.
 • Nechávat břemeno zavěšené v době, kdy je jeřáb mimo provoz a v pracovních přestávkách; nelze-li z jakýchkoliv důvodů spustit břemeno, nesmí se vazač vzdálit a musí dbát, ab se nikdo pod břemenem nepohyboval ani nezdržoval.
 • Ukládat břemena na postranici dopravních prostředků nebo je o ně opírat.
 • Ukládat břemena do dopravních cest; podél železničních kolejí musí zůstat volný průchod podle zvláštních předpisů.
 • Přecházet nebo zdržovat se pod zavěšeným břemenem nebo v jeho nebezpečné blízkosti.
 • Násilně vytahovat vázací prostředky zpod břemene.
 • Ukládat vázací nebo závěsné prostředky na jiná než vyhrazená místa.