1. V případě, že vypukne požár, snažte se zachovat klid a jednat s rozvahou!
 2. Pokuste se (pokud je to reálné) dostupnými prostředky (hydrant, hasicí přístroje) požár uhasit.
 3. Pokud požár uhasit nelze, pomocí tlačítkového hlásiče požáru nebo telefonu volejte tísňovou linku 150 nebo 112.
 4. Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.)
 5. Ohlaste v klidu a srozumitelně vaše jméno, adresu, číslo telefonu, z kterého voláte a co nejpřesněji oznamte, co se stalo, a udejte adresu. Přesnou adresu lze udat podle čísla uvedeného na lampách veřejného osvětlení. Operátor Vám může podat základní informace „co dělat“.
 6. Pokud je to možné, zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud.
 7. Ochranu těla lze zvýšit namočením oděvu, dýchejte přes namočenou látku – improvizovaný filtr.
 8. Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje.
 9. Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby, pokud ano, snažte se je zachránit.
 10. Pokud se Vám to nepodaří, zapamatujte si, kde se nacházejí, bude to cenná informace pro záchranáře.
 11. Snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení).
 12. Vyneste předměty, které působením požáru mohou vybuchnout, zvýšit intenzitu hoření, případně mohou zvýšit škodlivost vznikajících plynů (propan-butanové a jiné nádoby, apod.), není-li to možné, upozorněte na tyto předměty hasiče.
 13. Nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů, zejména plastických hmot mohou vznikat nejrůznější škodlivé plyny.
 14. Vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte.
 15. Na shromaždišti se snažte zjistit, zda se evakuovaly všechny ohrožené osoby.
 16. Vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se Vás bude ptát na doplňující informace.
 17. Z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah hasičského záchranného sboru a dalších záchranných jednotek.

Máte znemožněn únik?

 1. Zachovejte především klid a nepanikařte!
 2. Uzavřete všechny dveře, snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy apod.).
 3. Snažte se dostat k oknu, mávejte, aby vás hasiči viděli.
 4. Otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru.
 5. Odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit.
 6. V případě silného zakouření si lehněte na zem.
 7. Ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr.
 8. Vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu.

Únikové cesty a východy:

 1. únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné a bez překážek,
 2. únikové cesty musí vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo,
 3. únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob (tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy),
 4. únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením.