Nebezpečný prostor je obecně prostor se zvýšeným rizikem pro přítomné osoby. Zpravidla se jedná o prostor s potenciálem zasažení, vtažení, úderu, stlačení apod. pracovníka. Základem prevence je nejprve odstranit nebezpečí (ochranné kryty) zamezit přístupu osob (zábradlí, infrazávory) nebo organizačně – režimová opatření pro pohyb na pracovištích. Důležité je i bezpečnostní značení horizontální i vertikální a bezpečnostní značky.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha, 5.21

Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být výrazně označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí §3, odst. h.

Umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné označení; nemohou-li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo nebezpečné prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku nahodilého úkonu.