Toto nebezpečí může vznikat, pokud koncentrace hořlavých látek ve vzduchu překročí dolní mez výbušnosti (LEL) a pokud je přítomen účinný zdroj iniciace.

Příklady hořlavých látek, které vytvářejí koncentrace nad normálními hodnotami:

  • páry rozpouštědel při zasychání;
  • plyny z paliva a/nebo produkty hoření v topných systémech;
  • plyny uvolňované z usazenin;
  • hořlavé topné plyny;
  • páry rozpouštědel z jakýchkoliv úniků z poškozeného potrubí nebo armatur;
  • čisticí kapaliny;
  • páry rozpouštědel z recirkulačních procesů v automatické stříkací kabině.