Rámcová strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyjadřuje vůli nejvyšších výkonných orgánů státu zajistit podmínky pro zachování maximální pracovní kapacity pracovní síly v rámci udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje tak, aby byla zajištěna v daném vnitřním i vnějším prostředí co nejvyšší celková výkonnost ekonomiky a přitom bylo naplněno ústavní právo upravené v čl. 28 Listiny základních práv a svobod – na uspokojivé pracovní podmínky.

Tyto skutečnosti vycházejí z mezinárodních trendů zdůrazňujících odpovědný přístup k vytvoření bezpečného a zdravého pracovního a životního prostředí.

Cíle Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se promítají i do národní politiky BOZP, vycházejí z globální strategie podporující dosažení stanovených úkolů, a to zejména zajištění volného pohybu zboží s důrazem na to, aby zboží a výrobky byly bezpečné a neohrožovaly zdraví ani životní prostředí a zajištění volného pohybu pracovníků s tím, aby se zabránilo snižování dosažených sociálních standardů nebo dokonce zhoršování pracovních podmínek a vzniku sociálního dumpingu. Dalším cílem EU je snížení ohrožení životního prostředí riziky vznikajícími při pracovních činnostech (prevence průmyslových havárií).

Celý dokument Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČR je k dispozici ZDE.