Zkoušky

Stavební zkouška parních a kapalinových kotlů a tlakových nádob stabilních

Vyhrazená tlaková zařízení jsou podrobována stavební zkoušce, při níž se na základě vizuální prohlídky a kontroly průvodní dokumentace ověří dodržení požadavků tohoto nařízení. Přitom lze přihlédnout i ke zkouškám provedeným během výstavby nebo opravy anebo rekonstrukce vyhrazeného tlakového zařízení. Pokud není možná prohlídka po dokončení, musí být provedeno konečné posouzení (stavební zkouška) příslušné části vyhrazeného tlakového zařízení v průběhu opravy. Rozsah průvodní dokumentace opravy je stanoven v příloze č. 1 k tomuto nařízení čl. 3.3.

První zkouška nádob na plyny

První zkouška nádob na plyny typu lahve, svazky lahví, trubkové nádoby, sudy, kryogenní nádoby se skládá z:

 • konečného posouzení (stavební zkoušky),
 • kontroly jakosti materiálu,
 • vnitřní a vnější prohlídky,
 • tlakové zkoušky.

Periodická zkouška nádob na plyny

 • Periodická zkouška nádob na plyny se skládá z
  • kontroly vnějšího a vnitřního stavu nádoby,
  • tlakové zkoušky.

Zkouška těsnosti

 Zkouškou těsnosti se prokazuje, zda tlakový celek kotle nebo tlakové nádoby včetně výstroje je při pracovním tlaku těsný.

Tlaková zkouška

 Tlakovou zkouškou se ověřuje u kotle, zda je kotel včetně výstroje při zkušebním tlaku   těsný a pevný. U nádob se jí prokazuje pevnost a těsnost nádoby při zkušebním přetlaku.   Tlaková zkouška po opravě se provádí v souladu s Přílohou č. 1 k tomuto nařízení čl. 3   bod 3.2.

Revize

Provozní revize parních a kapalinových kotlů

Provozní revize parních a kapalinových kotlů se provádí za provozu kotle a ověřuje se při ní zejména

 1. celkový stav kotle včetně topeniště, výstroj tlakového celku, pomocná zařízení a příslušenství kotle,
 2. funkční schopnost bezpečnostní výstroje a částí kontrolního zařízení,
 3. způsob provozu, zejména zda nejsou překračovány přípustné stavy (tlaky, teploty, hladina, výkon, hodnoty určující požadovanou kvalitu napájecí a kotelní vody, popřípadě páry a podobně),
 4. odborná způsobilost obsluhy kotle a plnění její povinnosti.

Provozní revize tlakových nádob

Provozní revize tlakových nádob se provádí za provozu tlakové nádoby, ověřuje se při ní zejména

 1. celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje, regulačních a blokovacích zařízení, měřících přístrojů a jejich signalizačních zařízení a podobně),
 2. zda zařízení a výstroj podle bodu a) jsou udržovány a kontrolovány a zda se vede předepsaná dokumentace,
 3. způsob provozu, zejména zda nejsou překročeny přípustné stavy (tlaky, teploty, hladina, výkon a podobně),
 4. čistota a pořádek v okolí nádoby, bezpečný a dostatečný přístup k nádobám,
 5. zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené,
 6. odborná způsobilost obsluhy nádob a plnění její povinnosti.

Vnitřní revize kotlů

Vnitřní revize kotlů zjišťuje stav dostupných stěn vnitřního a vnějšího povrchu tlakového celku kotle.

Vnitřní revize tlakových nádob

Vnitřní revize tlakových nádob zjišťuje stav nádoby na zevní a vnitřní straně, včetně hrdel a výstroje, pokud je pro tyto úkony konstruována.

Při vnitřní revizi musí být vyhrazené tlakové zařízení spolehlivě odděleno od ostatních tlakových zařízení a připojeného potrubí, tak aby byla zajištěna bezpečnost osob pracujících uvnitř tlakového celku podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.