Metoda FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) – analýza způsobů a důsledků poruch, stejně jako metoda FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) – analýza způsobů, následků a kritičnosti poruch, jsou metody vyvinuté pro potřeby studia poruch systémů. Jsou aplikovatelné na různé systémy (mechanické, elektrické, hydraulické aj.) a jejich kombinace.
FMEA stanoví postup vzniku, průběhu a důsledku poruchy. FMECA pak umožňuje uvažovat závažnost poruch a kritičnost jejího výskytu.

Cílem obou metod je:

 • vyhodnocení důsledků a posloupnost jevů vedoucích k poruše,
 • určení závažnosti důsledků poruchy s ohledem na správný výkon funkce,
 • klasifikování zjištěných poruch podle toho, za jakých podmínek mohou být diagnostikovány,
 • určení ukazatelů závažnosti a pravděpodobnosti vzniku poruchy.

FMEA je vhodná především při hodnocení jednotlivých prvků systému, které mohou vést k selhání celého systému. Metoda se příliš nehodí pro složité systémy s mnoha prvky. FMECA navíc umožňuje určit kritičnost vzniku poruchy pro selhání systému. Pomocí této metody je možno riziko kvantifikovat.

Obě metody používají následující kroky:

 • popis systému a jeho základních funkcí, definování minimálních funkcí s ohledem na zvolená kriteria (bezpečnost, spolehlivost apod.),
 • vypracování funkčních a spolehlivostních blokových diagramů, a jiných diagramů a matematických modelů,
 • stanovení základních principů a odpovídající dokumentace potřebné pro provádění analýzy,
 • identifikace (způsobů) poruch, jejich příčin a důsledků, jejich relativní důležitosti a jejich posloupnosti,
 • volba metod a opatření k detekci a izolaci poruch,
 • návrh konstrukčních a provozních opatření pro závažné poruchy,
 • dále pokračuje FMECA,
 • určení kritičnosti jevu, kvantifikace důsledků poruch (pouze FMECA),
 • stanovení pravděpodobnosti vzniku poruch (pouze FMECA).

Obě metody jsou zakončeny:

 • vyšetření určitých kombinací vícenásobných poruch,
 • doporučení na snížení pravděpodobnosti vzniku poruch a omezení jejich následků.

Při použití FMECA jsou poruchy (havárie) zařazovány podle pravděpodobnosti výskytu do kategorií:

 • velmi nízká – nepravděpodobný, ale možný výskyt poruchy,
 • nízká – málo pravděpodobný výskyt poruchy,
 • střední – příležitostný výskyt poruchy,
 • vysoká – pravděpodobný výskyt poruchy,
 • velmi vysoká – častý výskyt poruchy.

Obdobně i závažnost následků poruchy (havárie) je rozdělena do kategorií:

 • zanedbatelné škody, lidský život nebo zdraví by nebylo ohroženo,
 • malé škody, ale zanedbatelně ohrožuje lidský život nebo zdraví,
 • významné škody, ale zanedbatelně ohrožuje lidský život nebo zdraví,
 • velice závažné škody, ohrožuje lidský život nebo zdraví,
 • katastrofické škody, smrt nebo zranění člověka.

Pomocí těchto kategorií můžeme riziko poruchy (havárie) vyjádřit pomocí matice:

FMECA

Jiným způsobem vyjádření rizikovosti poruchy (havárie) je použití porovnávací hodnoty rizika (PHR), která je funkčním vyjádřením rizika. PHR zohledňuje i bezpečnostní opatření na snížení rizik. Pro stanovení PHR se využívá verbálního vyjádření pravděpodobnosti poruchy, následků a opatření. Pro výpočet se používá následující vztah: PHR = A x B x C