Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a obdobných materiálů se považuje:

 • dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu,
 • při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší,
 • v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem, zejména:
  • vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení bezpečnostními značkami,
  • zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a označeného prostoru. Ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat,
  • zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení,
  • vyloučení manipulace s otevřeným ohněm (kouření, svařování nebo topení lokálními topidly) a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického zařízení po celou tuto dobu,
 • seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich,
 • bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních právních předpisů.