Pracoviště musí být vybavena:
1. prostředky pro poskytnutí první pomoci,
2. prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

 • Lékárničky musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny.
 • Obsah lékárničky není žádným předpisem stanoven. Musí odpovídat rizikům, kterými jsou osoby na pracovišti ohroženy a určuje jej poskytovatel pracovnělékařských služeb – firemní lékař v rámci poradenské činnosti. Stejně tak i jejich počet a rozmístění.
 • Lékárničky jsou vybaveny seznamem léků a zdravotnického materiálu.
 • Obsah lékárničky je nutné pravidelně kontrolovat a v závislosti na jejich expiraci vyměňovat.
 • Nezapomeňte také na povinnost určit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a zajišťují přivolání pomoci – záchranka, hasiči, policie…

Doporučené vybavení lékárničky

 • Paralen 10 tabl. (bolest, horečky)
 • Carbosorb 20 tabl. (živočišné uhlí – otravy)
 • Gastrogel tablety (pálení žáhy, žaludeční potíže)
 • Opthalmo – septonex (kapky do očí)
 • roztok očí)
 • Ibalgin tablety 200, 400 (bolest)
 • Traumacel spray (k zastavení drobného krvácení)
 • Septonex (dezinfekční prostředek)
 • Chirurgické rukavice sterilní
 • Gáza 7,5 × 7,5 sterilní
 • Náplast Rychloobvaz 6 cm x 1m
 • Náplast s polštářkem 8 × 4 cm, v sadě 3 ks
 • Náplast fixační hladká 2,5 cm x 2 m
 • Obinadlo sterilní 6 cm x 5 m
 • Obinadlo sterilní 10 cm x 5 m
 • Sterilní krycí obvaz
 • Rouška na popáleniny
 • Sterilní obvaz krycí 5 × 7,5 cm
 • Pinzeta
 • Šátek trojcípý
 • Obinadlo škrtící pryžové alespoň 4 × 70 cm
 • Nůžky
 • Obvazová vata bal. 50 g
 • Obinadlo elastické 10 cm x 5 m
 • Obinadlo elastické 12 cm x 5 m
 • Rouška resuscitační pro dýchání z plic do plic
 • Sterilní krytí na oko
 • Rouška PVC 20 × 20 cm
 • Špendlíky zavírací – nerez
 • Cukr hygienicky balený – (diabetici, hypoglykémie)

Legislativa

 1. Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 2 odst. 1 písm. f): Pracoviště musí být vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
 2. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce – ustanovení § 102 odst. 6: Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.
 3. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, bod 8 přílohy>, které podává informaci o umístění vybavení a prostředků pro ošetření zaměstnanců na snadno dostupném místě a jejich příslušném označení bezpečnostními značkami.
 4. Vyhláška č. 341/2014 Sb., příloha 14: povinné vybavení autolékárničky.
 5. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, příloha č. 4.
 6. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 21 odst. 3: Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a činnost, při níž je porušována integrita kůže, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád. V provozním řádu uvede podmínky činnosti, použití strojů, přístrojů a dalších zařízení, zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění, ke kterým by mohlo dojít nesprávně poskytnutou službou, včetně podmínek dezinfekce a sterilizace, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany zdraví spotřebitele, způsob zacházení s prádlem a očisty prostředí provozovny.