Kontrola hasicích přístrojů

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce:

 • po každém jeho použití,
 • vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození),
 • nejméně 1 x za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší,
 • první kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Periodická zkouška

Periodická zkouška je součástí údržby hasicích přístrojů. Provádí se u:

 • vodních a pěnových 1 x za 3 roky,
 • ostatních 1 x za 5 let.

Rozsah periodické prohlídky:

 • povrchová prohlídka,
 • kontrola značení,
 • prohlídka vnitřku nádoby,
 • zkouška pevnosti a těsnosti nádoby,
 • zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a
 • zkouška pojistného ventilu,

Servis a oprava hasicích přístrojů

Při kontrole, údržbě a opravách hasicího přístroje je možno nahradit jednotlivé díly, součásti, náplně a příslušenství (např. typový štítek, hasební látku, výtlačný plyn) jen komponenty odpovídajícími technickým podmínkám výrobce.

Doklady o provozuschopnosti hasícícho přístroje

Provedení kontroly se prokazuje:

 • dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou 246/2001 Sb.,
 • kontrolním štítkem a
 • plombou spouštěcí armatury

Kontrolní štítek

Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný při pohledu na instalovaný hasicí přístroj, nevylučuje-li to konstrukční provedení hasicího přístroje. Kontrolní štítek nesmí zasahovat do typového štítku a překrývat výrobní číslo hasicího přístroje.

Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu, termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze identifikovat osobu, která úkon podle provedla, a to jméno a příjmení této osoby, popřípadě u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

Doklad o kontrole

Doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravách hasicích přístrojů vždy obsahuje následující údaje:

 • údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání vlastníka (uživatele) hasicího přístroje a identifikačním čísle, u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, je-li vlastníkem (uživatelem) hasicího přístroje fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,
 • adresu objektu, ve kterém byl hasicí přístroj instalován,
 • umístění, druh, označení výrobce, typové označení, výrobní číslo nádoby kontrolovaného hasicího přístroje,
 • datum provedení a další údaje o kontrole provozuschopnosti, údržbě nebo opravě, jejím výsledku a vyjádření o provozuschopnosti hasicího přístroje,
 • písemné potvrzení o provedení kontroly provozuschopnosti, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla, u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.

Vyřazení hasicího přístroje

Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj:

 • vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo
 • ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo
 • starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání, je-li starší 40 let.

Ten, kdo vyřadil hasicí přístroj z používání, vystaví jeho vlastníku nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení.