Kontrola vyhrazeného plynového zařízení se provádí 1 x za 12 měsíců.

Odborná způsobilost pro kontrolu vyhrazeného plynového zařízení

Kontrolu vyhrazeného plynového zařízení provádí:

 • osoba určená provozovatelem vyhrazeného plynového zařízení. Ten zajistí její seznámení včetně ověření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s vyhrazeným plynovým zařízením.
 • při provádění kontroly dodavatelsky pro dalšího provozovatele vyhrazeného plynového zařízení – revizní technik, zkušební technik nebo osoba s platným osvědčením k montáži a opravám vyhrazeného plynového zařízení s příslušným rozsahem k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních.

§12, odst. (1) nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

§12, odst. (2) nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Za kontrolu zařízení se považuje i pravidelný servis, o kterém byl učiněn záznam.

Obsah kontroly vyhrazeného plynového zařízení

Pokud pro skupinu nebo podskupinu vyhrazených plynových zařízení není určen rozsah a předmět kontroly právními a ostatními předpisy při kontrole zařízení se ověří zejména:

 • stav vyhrazeného plynového zařízení a jeho jednotlivých částí, zda nejsou viditelně poškozeny, opotřebeny nebo zkorodovány tak, že by tím byla snížena bezpečnost provozu vyhrazeného plynového zařízení,
 • stav, ovladatelnost všech uzávěrů plynu a označení hlavních uzávěrů plynu,
 • zda vyhrazené plynové zařízení a pracoviště, na kterém je vyhrazené plynové zařízení umístěno, je vybaveno předepsanými bezpečnostními značkami,
 • přístupnost vyhrazeného plynového zařízení z hlediska obsluhy,
 • těsnost vyhrazeného plynového zařízení,
 • působení vnějších vlivů a provozních okolností na vyhrazené plynové zařízení, zejména větrání nebo odsávání,
 • stav rozvodu plynu za hlavním uzávěrem plynu, včetně osazených regulátorů, plynoměrů a ostatních zařízení,
 • přístupnost, umístění, označení a ovladatelnost uzávěru regulačních a měřicích zařízení,
 • větrání prostor, instalačních kanálů a instalačních podlaží, osvětlení a těsnost plynovodních prostupů, a to z hlediska požadavků bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení.

§ 21, odst. (3) nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení

Po provedené kontrole vypracuje oprávněná osoba bez zbytečného odkladu záznam o kontrole s údaji uvedenými v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Kontrola musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve které uplyne její lhůta, pokud není v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveno jinak. Kontroly se lhůtou 3 měsíce nebo kratší musí být provedeny nejpozději v poslední den lhůty. Byly-li zjištěny při kontrole závažné nedostatky ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz, musí být odstraněny bez zbytečného odkladu po vyhotovení záznamu o kontrole.

Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení se provede v provozním deníku tohoto zařízení nebo musí být jako písemný dokument zařazen a evidován v jeho provozní dokumentaci.
Musí obsahovat:

 • datum kontroly,
 • rozsah kontrolovaného vyhrazeného plynového zařízení,
 • zjištěné závady a nedostatky, návrh termínu a způsobu jejich odstranění,
 • jméno, popřípadě jména a příjmení a podpis osoby, která provedla kontrolu, a
 • pokud kontrola nebyla provedena pro vlastní potřebu provozovatele vyhrazeného plynového zařízení, identifikační číslo osoby, bylo-li osobě přiděleno, název a sídlo právnické osoby, případně adresa místa podnikání podnikající fyzické osoby, která kontrolu provedla, a evidenční číslo oprávnění k provádění revizí nebo montáží.

Příloha č. 6 nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Legislativa