Kemlerův kód představuje číselný kód označující druh a stupeň potencionálního nebezpečí. Skládá se ze dvou nebo tří číslic, které popisují základní vlastnosti látky, zdvojení téže číslice představuje intenzifikaci tohoto nebezpečí. Nula na druhém místě znamená, že již neexistuje další nebezpečí. Hlavní nebezpečí je označeno vždy první číslicí v pořadí. Písmeno X před číslem značí zákaz hašení vodou.

Obecně označují číslice tato nebezpečí:

2 – unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí
3 – hořlavost kapalin (par) a plynů
4 – hořlavost tuhých látek
5 – vznětlivost (podporující hoření)
6 – jedovatost
7 – radioaktivita
8 – žíravost
9 – nebezpečí prudké samovolné reakce (může znamenat nebezpečí výbuchu, rozpadu nebo polymerační reakce, jejichž následkem může být uvolňování značného tepla, nebo hořlavých anebo jedovatých plynů).