Zpravidla se používá pro malé organizace do 10 zaměstnanců a tam, kde se nemanipuluje s nebezpečnými chemickými látkami, neobsluhují se nebezpečná technická zařízení apod.

Metoda má 5 kroků:

1. krok

 • projít pracoviště a vyhledat, co může způsobit škodu,
 • soustředit se na důležitá nebezpečí, která mohou ohrozit lidi, ignorovat malichernosti,
 • zeptat se zaměstnanců, v čem vidí ohrožení, jak by si představovali zlepšení, vzít v úvahu události, které se staly nebo mohly stát.

2. krok

 • přehodnotit, zda není ohrožený někdo jiný než zaměstnanec,
 • zkontrolovat, zda jsou dodrženy bezpečnostní předpisy. Nejsou-li, odstranit závady.

3. krok

 • zhodnotit pravděpodobnost nežádoucí události a jaké mohou být následky,
 • při vážném ohrožení přijmout opatření pro odstranění rizika.

4. krok

 • přesvědčit se, zda zůstatkové riziko po přijetí opatření je přijatelné,
 • seznámit zaměstnance se zůstatkovým rizikem.

5. krok

 • zdokumentovat přehled významných nebezpečí a zůstatkových rizik,
 • výsledky hodnocení písemně zpracovat do pracovních postupů, návodů, vnitřního předpisu,
 • při zavedení nových látek, strojů, pracovních postupů přehodnotit rizika.