• pokud udržovaná teplota jako technologický požadavek nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod +10 oC, musí být zaměstnanec vybaven pracovním oděvem, s odpovídajícími tepelně izolačními vlastnostmi,
  • při poklesu teploty vzduchu na pracovišti na +4 oC a nižší musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem s odpovídajícími tepelně izolačními vlastnostmi,
  • při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované teplotě jako technologickém požadavku nebo v korigované teplotě +4 oC a nižší má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně (ohřívárna se vybavuje zařízením pro prohřívání rukou). Bezpečnostní přestávka musí trvat nejméně 10 minut,
  • nejde-li u práce spojené s manipulací s materiálem, jehož teplota je +10 oC a nižší, používat rukavice proti chladu a druh práce vyžaduje přímý kontakt tepelně nechráněné kůže ruky, musí být zaměstnanci umožněna po ukončení takové práce bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 5 minut.
  • při práci v udržované teplotě jako technologickém požadavku nebo korigované teplotě musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od +4 do -10 oC nepřesáhla 2 hodiny, při teplotě vzduchu od -10,1 do -20 oC 1 hodinu a od -20,1 do -30 oC 30 minut,
  • práce musí být upravena tak, aby ji zaměstnanec nekonal na venkovním pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než -30 oC (nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných událostech). Ochrana zdraví zaměstnanců se pro tyto účely zajišťuje střídáním zaměstnanců nebo jinou organizací práce podle konkrétních podmínek práce. Při korigované teplotě vzduchu -30 oC a nižší nesmí být nechráněná kůže exponována po dobu delší než 10 minut.
  • vstupy na pracoviště, na němž je vykonávaná trvalá práce, které se během pracovní doby otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být v zimním a přechodném období, zabezpečeny proti vnikání venkovního vzduchu.