Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace:

 1. totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;
 2. případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
 3. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 4. oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
 5. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 6. případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Vedle informací uvedených výše poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování.Ty správce poskytne i v případě, kdy hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. To provede ještě před zahájením dalšího zpracování:

 1. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
 2. existence práva:
  1. požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
  2. jejich opravu,
  3. jejich výmaz,
  4. omezení zpracování,
  5. možnost vznést námitku proti zpracování,
  6. právo na přenositelnost údajů;
 3. pokud je zpracování založeno na tom, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů nebo subjekt údajů udělil výslovný souhlas ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 4. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 5. skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;
 6. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
  Výše uvedené se nepoužije, pokud subjekt údajů již uvedené informace má.