Základní pojmy

 
Riziko je spojeno s pravděpodobností nebo možností škody. Je to očekávaná hodnota škody. Je to výsledek aktivace určitého nebezpečí, která vyústí v určitý negativní následek, škodu. V rizikologii je riziko definováno jako pravděpodobnost vzniku negativního jevu a jeho důsledky.

Nebezpečí je podstatná vlastnost nebo schopnost něčeho (materiálu, stroje), která může způsobit vznik škody, jako potenciální zdroj úrazu, tedy to, co může způsobit úraz.

Ohrožení je aktivní vlastnost objektu způsobit negativní jev – úraz nebo škodu.

Pojmy nebezpečí, ohrožení a riziko spolu velice úzce souvisejí. Nebezpečí je zdrojem ohrožení a riziko můžeme chápat jako míru tohoto ohrožení.

Máme-li tedy rizika řídit a omezovat, je nezbytné je poznat a vyhodnotit. K tomu slouží analýza rizika, která nám poskyte informaci o velkosti míry rizika.

Úroveň míry rizika

 
Nepřijatelné riziko

  • riziko, které překračuje akceptovatelnou úroveň danou použitou metodou,
  • takové riziko, které hrozí vznikem velmi závažného následku s relativně významnou pravděpodobností, anebo následků menší závažnosti ale s vysokou pravděpodobností,
  • takové riziko, které hrozí vznikem smrtelného úrazu anebo častého opakování úrazů ze stejných zdrojů a příčin.

Podmíněně přijatelné riziko (nežádoucí riziko)

  • riziko, které lze považovat za přijatelné pouze při dodržení stanovených preventivních opatření a tato akceptace je možná pouze po určitou omezenou dobu nutnou pro jeho snížení na úroveň přijatelného rizika.

Přijatelné riziko

  • riziko, které bylo sníženo na úroveň, kterou může organizace tolerovat se zřetelem na své právní závazky a vlastní politiku BOZP.
  • míra nebezpečnosti systému, kterou za stávajících technických, organizačních, ekonomických a sociálních podmínek se ještě považuje za únosnou,
  • takové riziko, které hrozí vznikem málo závažného následku a s nízkou pravděpodobností vzniku.

Zbytkové riziko

  • riziko, které zůstává i po použití všech ochranných opatření.

Na riziko se vždy ptáme otázkou: „JAK VELKÉ je ohrožení; JAKÁ je pravděpodobnost, že dojde k úrazu a s JAKÝMI následky?“