Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci exponován vystaven chemické látce, směsi nebo prachu, zahrnuje:

  • zjištění přítomnosti chemické látky, směsi nebo prachu na pracovišti,
  • zjištění nebezpečných vlastností chemické látky, směsi nebo prachu, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance,
  • využití údajů z bezpečnostního listu a z dalších zdrojů týkajících se chemické bezpečnosti,
  • zjištění úrovně, typu a trvání expozice,
  • popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou, směsí nebo spojených s vývinem prachu,
  • využití dat o přípustných expozičních limitech, nejvyšších přípustných koncentracích nebo o monitorování expozice z dostupných zdrojů,
  • posouzení účinku opatření, která byla přijata k ochraně zdraví zaměstnance při práci,
  • využití závěrů z již provedených lékařských prohlídek a vyšetření, využití závěrů z mimořádných událostí a dalších informací z dostupných zdrojů,
  • podmínky, za nichž může v důsledku mimořádné události dojít k nadměrné expozici chemické látce nebo směsi.

Hodnocení zdravotního rizika chemické látky, směsi nebo prachu musí dále zahrnovat i práce spojené s údržbou nebo úklidem a práce, při nichž může být zaměstnanec exponován nadměrné expozici chemické látce, směsi nebo prachu.