Zátěž hlukem

  • Zátěž hlukem zařazujeme pro účely kategorizace prací do 4 kategorií.
  • Při nestandardním rozložení pracovní doby (5 osmihodinových směn za pracovní týden) se při zařazení do kategorie vychází z průměrné expozice hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  • Při měření a hodnocení ustáleného proměnného a impulsního hluku na pracovišti pro účely kategorizace práce se vychází z ekvivalentních hladin akustického tlaku stanovených s kmitočtovým vážením A, a v případě impulsního hluku navíc z hladin špičkového akustického tlaku stanovených s kmitočtovým vážením C.
  • Kmitočtová vážení A a C zohledňují souhrnně v celém rozsahu slyšitelných kmitočtů míru škodlivosti, rušivosti a dalších nepříznivých účinků jednotlivých kmitočtových složek hluku na pracovišti.
  • Vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk se pro účely zařazení práce samostatně nehodnotí.

Kategorie druhá

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány:

Ustáleným nebo proměnným hlukem

S ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  v rozmezí od 80 do 84,9 dB, (přípustný expoziční limit 85 dB nepřekračuje).

Impulsním hlukem

S ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h v rozmezí od 80 do 84,9 dB, (přípustný expoziční limit 85 dB nepřekračuje). Jeho hladina špičkového akustického tlaku C LCpeak je v rozmezí od 130,0 do 139,9 dB, (přípustný expoziční limit 140 dB nepřekračuje).

Kategorie třetí

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány

Ustáleným nebo proměnným hlukem

S ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h která je stejná nebo vyšší než přípustný expoziční limit 85 dB ale nepřekračuje 105 dB

Impulsním hlukem

S ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h stejnou nebo vyšší než přípustný expoziční limit 85 dB ale nepřekračuje 105 dB, a jehož hladina špičkového akustického tlaku C LCpeak je stejná nebo je vyšší než přípustný expoziční limit 140 dB ale nepřekračuje 150 dB.

Kategorie čtvrtá

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány

Ustáleným nebo proměnným hlukem

S ekvivalentní hladiou akustického tlaku A Leq,8h vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí,

Impulsním hlukem

s ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h nebo hladinou špičkového akustického tlaku C LCpeak vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí.Legislativa