Hasivem jsou halogenové uhlovodíky (tetrafluorbromethan, chlorbrommethan). Jejich páry škodí zdraví (mohou způsobit i těžkou otravu), proto se nesmí používat v uzavřených a těžko větratelných místnostech.

Hasicí přístroj, kde hasivem jsou halogenové uhlovodíky (tetrafluorbromethan, chlorbrommethan).

Hasící efekt vzniká vytvářením par, které zabraňují přístupu vzduchu k hořící látce – fyzikálně chemický efekt.
Páry škodí zdraví (mohou způsobit i těžkou otravu), proto se nesmí používat v uzavřených a těžko větratelných místnostech. Když už je nutno jimi hasit, místnost se musí ihned důkladně vyvětrat. Náplň přístrojů je mrazuvzdorná a nevodivá.

Halony jsou vhodné pro hašení požárů tříd B, C a požárů ve spojení s elektrickými zařízeními pod napětím. Po uhašení nezanechávají žádné zbytky. Jsou vhodné pro hašení přístrojů jemné mechaniky a elektroniky.

Negativně působí na životní prostředí a proto se od nich postupem času odstupuje. Halony se nesmí používat k hašení v těsných, špatně větratelných místnostech (sklepy, apod.), na žhnoucí látky (nebezpečí tvorby fosgenu), při požárech lehkých kovů (nebezpečí exploze).

V současné době jsou některá hasiva do halonových hasicích přístrojů zakázaná například halon 1211, halon 1301, hasivo FM100).

V současnosti se téměř nevyrábějí. a nahrazují je přístroje plněné CO2 nebo hasivem s obsahem hexafluoropropanu.