Připravili jsme pro vás e-learningové školení – Odbornou přípravu pro práci s diisokyanáty., určenou pro pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s látkami, obsahujícími více než 0,1 % diisokyanátů tj. především s polyuretanovými pěnami, lepidly a barvami.

Každý pracovník, který pracuje s diisokyanáty, musí mít dostatečné znalosti o rizicích spojených s jejich používáním a o potřebných bezpečnostních opatřeních, včetně správného používání osobních ochranných prostředků (dále jen „OOPP“). 

Podle nařízení REACH, nesmí od 24.8 2023 pracovníci, kteří neabsolvovali odbornou přípravu látky s diisokyanáty používat!

Rozsah školení odpovídá požadavkům NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1149 ze dne 3. srpna 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty. Opakuje se vždy jednou za 5 let.

Obsah kurzu:

 • Základní povinnosti
 • Chemické vlastnosti
 • Expozice
 • Limitní hodnoty expozice na pracovišti
 • Označování výrobků
 • Bezpečnostní list
 • Riziko
 • Ochranná opatření
 • Mimořádné situace
 • Změnové řízení
 • Osobní hygiena
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Odvětrávání a odsávání
 • Bezpečné chování
 • Další manipulace a pracovní činnosti
 • První pomoc
 • Závěrečný test

Odborná příprava je platná pro průmyslové a profesionální použití včetně:

 • manipulace s otevřenými směsmi při teplotě okolí (včetně pěnových tunelů),
 • stříkání ve větrané kabině,
 • aplikace válečkem,
 • aplikace štětcem,
 • aplikace máčením a poléváním,
 • mechanické následné zpracování (např. řezání) ne zcela ošetřených vychladlých předmětů,
 • čištění a odpad,
 • jakékoli jiné použití s podobnou expozicí dermální a/nebo inhalační cestou.

Více informací o diisokyanátech.