• Pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.
 • Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v podniku.
 • Směnové záznamy.
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
 • Záznamy o seznámení (proškolení) zaměstnanců externích firem s bezpečnostními předpisy (§ 101 zákoníku práce).
 • Dokumentace o školení zaměstnanců (§ 103, odst. 3 zákoníku práce).
  • Tématický plán a časový rozvrh vstupní školení zaměstnanců v oblasti BOZP.
  • Záznam o provedeném vstupním školení zaměstnanců v oblasti BOZP.
  • Tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti BOZP (vedoucí zaměstnanci).
  • Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (vedoucí zaměstnanci).
  • Tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti BOZP (zaměstnanci).
  • Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (zaměstnanci).
  • “Osvědčení” pro nekvalifikované zaměstnance.
 • Dokumentace k prevenci rizik v podniku (§ 102 zákoníku práce).
  • Záznamy o analýze a vyhodnocování pracovních rizik a přijatých opatření (průběžné informace).
  • Doklady o posouzení ohrožení při práci a přijatých opatřeních.
 • Kategorizace prací (zákon č. 258/2000 Sb., § 37).
  • Návrh na kategorizaci prací (2. – 4 kategorie).
  • Doklady o rizikových pracovištích.
 • Doklady o přidělování OOPP.
 • Pracovní úrazy.
 • Dokumentace k nemocím z povolání.
 • Traumatologický plán + dokumentace o vybavení lékárniček traumatologický plán ( § 102 odst. 6 zákoníku práce).
  • Vybavení lékárniček první pomoci na pracovištích a ve služebních vozidlech aj.