Dokumentaci o provedeném školení a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán s časovým rozvrhem a záznam o provedeném školení/odborné přípravě.

Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje:

 • název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,
 • datum,
 • náplň školení,
 • způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření,
 • dobu trvání školení,
 • seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob,
 • jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona 133/1985 Sb.

Dokumentaci o odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy a záznam o provedené odborné přípravě, který obsahuje:

 • název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,
 • datum,
 • náplň odborné přípravy,
 • způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření,
 • dobu trvání odborné přípravy,
 • seznam zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a seznam preventistů požární ochrany s podpisy těch, kteří se odborné přípravy zúčastnili,
 • jména a podpisy osob, které odbornou přípravu provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení odborné přípravy podle § 16a zákona 133/1985 Sb.

Legislativa