Identifikace nebezpečí, analýza a hodnocení rizik by měla být zakončena vypracováním souborného dokumentu.

Z dokumentu Identifikace a zhodnocení rizik musí být zřejmé:

 • že byla provedena analýza všech známých nebezpečí dané práce a nejenom vybraných rizik,
 • že proces posuzování rizik byl komplexně zajištěn a efektivně a odborně proveden,
 • jak byl proces realizován – popis metody, postupu práce apod.,
 • jaké skupiny pracovníků jsou vystaveny zvýšenému riziku,
 • že byly uvažovány také vnější, popř. exogenní faktory,
 • jaké rozhodnutí bylo učiněno, vč. informací, na jejichž základě byla tato rozhodnutí učiněna,
 • jaké platné předpisy, normy a návody byly při analýze použity,
 • jaká opatření byla přijata ke snížení rizik nebo zlepšení ochrany zdraví při práci.

Dokument musí obsahovat tyto skutečnosti:

 • popis strojního zařízení, pro které bylo posouzení rizika provedeno,
 • všechny relevantní předpoklady, které byly použity,
 • identifikovaná nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události uvažované při posouzení rizika,
 • informace, na kterých bylo založeno posouzení rizika,
 • cíle snížení rizika, které mají být ochrannými opatřeními dosaženy, pro jejichž volbu mají být uvedeny odkazy na normy nebo jiné použité specifikace,
 • ochranná opatření realizovaná k vyloučení identifikovaných nebezpečí nebo snížení rizika,
 • zbytková rizika, která jsou spojena se strojním zařízením,
 • výsledek posouzení rizika,
 • všechny formuláře vyplněné při posouzení rizika.

Dokument musí být zpracován tak, aby byl dostatečně srozumitelný a dobře čitelný, takže musí mít i dobrou úroveň grafického zpracování. Jelikož jej budou číst zaměstnanci na různých stupních řízení, musí být stručný avšak zachovávat všechny podstatné informace. Z tohoto důvodu musí obsahovat pouze relevantní rizika, nikoli ty, které nebyly určeny jako závažné. Z dokumentu musí být zjevná jednoznačná opatření, lhůty jejich zavedení a způsob provádění následné kontroly. Na závěr musí být v dokumentu uvedena priorizace nejzávažnějších rizik.