V případě vypuknutí požáru se snažte především zachovat klid a jednat s rozvahou.

Pravidla chování pro případ vypuknutí požáru
 

 • Pokuste se (pokud je to reálné) dostupnými prostředky (hydrant, hasicí přístroje) požár uhasit.
 • Pokud požár uhasit nelze, pomocí tlačítkového hlásiče požáru nebo telefonu volejte tísňovou linku 150 nebo 112.
 • Při předávání tísňové informace se snažte být trpěliví, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.) Ohlaste v klidu a srozumitelně vaše jméno, adresu, číslo telefonu, z kterého voláte a co nejpřesněji oznamte, co se stalo, a udejte adresu. Přesnou adresu lze udat podle čísla uvedeného na lampách veřejného osvětlení. Operátor Vám může podat základní informace „co dělat“.
 • Pokud je to možné, zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud.
 • Ochranu těla lze zvýšit namočením oděvu, dýchejte přes namočenou látku – improvizovaný filtr.
 • Neodvětrávejte prostory, v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje.
 • Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby, pokud ano, snažte se je zachránit. Pokud se Vám to nepodaří, zapamatujte si, kde se nacházejí, bude to cenná informace pro záchranáře.
 • Snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení).
 • Vyneste předměty, které působením požáru mohou vybuchnout, zvýšit intenzitu hoření, případně mohou zvýšit škodlivost vznikajících plynů (propan-butanové a jiné nádoby, apod.), není-li to možné, upozorněte na tyto předměty hasiče.
 • Nezdržujte se v blízkosti požáru, hořením různých materiálů, zejména plastických hmot mohou vznikat nejrůznější škodlivé plyny.
 • Vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený prostor opusťte.
 • Na shromaždišti se snažte zjistit, zda se evakuovaly všechny ohrožené osoby.
 • Vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se Vás bude ptát na doplňující informace.
 • Z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah hasičského záchranného sboru a dalších záchranných jednotek.

Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik:

 • Zachovejte klid.
 • Uzavřete všechny dveře, snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy apod.).
 • Snažte se dostat k oknu, mávejte, aby vás hasiči viděli.
 • Otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru.
 • Odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit.
 • V případě silného zakouření si lehněte na zem.
 • Ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr.
 • Vytvořte ochranu těla nejlépe namočením oděvu.

Únikové cesty a východy
 

 • únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné a bez překážek,
 • únikové cesty musí vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo,
 • únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob (tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy),
 • únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením.