• v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření ztráta orientace osob (podzemní hromadné garáže, podzemní systémy hromadné dopravy apod.),
  • v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí nebo postup hašení znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (výroba, skladování nebo prodej výbušnin, pyrotechnických výrobků apod.),
  • za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky a přípravky v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,
  • v objektech a zařízeních provozů chemické výroby uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (např. výroba pracích prášků, pneumatik, pryžového zboží, plastů, pryže, atd.),
  • v objektech a zařízeních administrativních, školských a zdravotnických provozů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky o 7 a více nadzemních podlaží, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízenou chráněnou únikovou cestu,
  • ve stavbách, které jsou určeny pro ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace, ve stavbách ubytovacích zařízení a o 7 a více nadzemních podlaží nebo 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty,
  • ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob a ve stavbách pro obchod.