Rozlišujeme signály zvukové a světelné, signály hlasové a signály dávané rukou.

Zvukové a světelné signály

Světelné a zvukové signály svým spuštěním udávají, kdy má být zahájena a ukončena příslušná činnost, a musí být vydávány po celou dobu, kdy je tato činnost požadována.

Značky pro vysílání světelných signálů se umísťují ve vhodné výšce a v poloze přiměřené zornému poli zaměstnanců, na snadno dostupném a viditelném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům na pracovišti a v jeho bezprostřední blízkosti.

Od jiných signálů se musí zvukové signály lišit trváním zvukových impulzů nebo skupin impulzů a intervalů mezi nimi. Jejich úroveň musí převyšovat okolní hluk, aniž by nadměrně obtěžovaly. Proměnlivá frekvence hluku se použije pro signalizaci vyššího stupně nebezpečí nebo nutnost zásahu. Nutnost opuštění prostoru se signalizuje trvalým zvukem.

Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů musí být odstraněny, jestliže již neexistují okolnosti odůvodňující jejich umístění.

Hlasové signály

Komunikace hlasovými signály se uskutečňuje formou jednoduchých, srozumitelných krátkých slov, skupin slov, krátkých textů nebo vět. Hlasový signál musí být správně vysloven v jazyce, kterému posluchač rozumí, tak, aby podle něj mohl příjemce signálu vhodným způsobem postupovat, a musí být dostatečně hlasitý.

Signály dávané rukou

Signály dávané rukou musí být přesné, jednoduché, rozlišitelné a nezaměnitelné s jinými signály. Užívá-li se současně obou rukou, musí být pohyby symetrické a vždy může být dáváno pouze jediné znamení.

Signalista stojí čelem k příjemci signálu a sleduje všechny jím řízené úkony tak, aby nebyla ohrožena jeho bezpečnost nebo bezpečnost jiných zaměstnanců. Nemůže-li signalista všechny úkony sledovat sám, dává signály více signalistů.

Příjemce signálu musí mít všechny signalisty v zorném poli. Signalista musí mít na sobě jeden nebo více rozlišovacích prvků, například vestu, přilbu, rukávce nebo pásku na rukou, nebo musí použít praporky. Rozlišovací prvky musí být výrazně barevné, zpravidla stejné barvy, a určeny pro výlučné používání signalistou.

Má-li příjemce signálu pochybnosti o tom, že lze příkaz bezpečně provést, přeruší řízený úkon a požádá signalistu o nový signál.

Zaměňování značení

Značky, zvukové signály nebo hlasové signály mohou být použity společně se světelnými signály dávanými rukou. Při dosažení stejné účinnosti je možno zaměnit:

  • světelné značky se zvukovými signály,
  • světelné značky s hlasovými signály,
  • signály dávané rukou s hlasovými signály,
  • bezpečnostní barvu se značkou k označení nebezpečí pádu či zakopnutí.