• Svařovat smí jen osoba s platným svářečským oprávněním, řádně zacvičená a určená k této práci vedoucím.
 • Při svařování použij vždy osobní ochranné pracovní prostředky!
 • Trvalá pracoviště musí být vybavena účinným místním odsáváním.
 • Nesvařuj materiál znečistěný olejem, olovnatými barvami, zbytky odmašťovacích prostředků nebo podobnými látkami vyvíjejícími škodliviny!
 • Nesvařuj v blízkosti hořlavin a výbušnin!
 • Nádrže, ve kterých byly uskladněny pohonné látky a jiné hořlaviny, vždy před svařováním dobře propláchni a během svařování nechej otevřeny!
 • Při svařování použij zástěnu a chraň ostatní pracovníky před účinkem paprsků!
 • Měj vždy po ruce vhodný hasicí přístroj!
 • Odcházíš-li od svářecího agregátu, uzavři ventily lahví!
 • Netrp přítomnost jiných osob mimo své pomocníky, které při práci nezbytně potřebuješ!
 • Zabezpeč stálý dozor v případě svařování v uzavřeném prostoru.
 • Součásti výstroje kyslíkové láhve nesmí přijít do styku s tuky a oleji
 • Láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup.
 • Láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod.; každá samostatně tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit.
 • Při dopravě lahví uzavřenými vozidly, např. pojízdná dílna, musí být láhve před svařováním nebo řezáním vyloženy, pokud nejsou splněny zvláštní podmínky.
 • Jsou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou.
 • Připevňování hadic musí být provedeno svorkami vyrobenými k tomuto účelu.
 • Hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami. Hadice a spoje musí být těsné.
 • Hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry.
 • Při svařování s několika soupravami musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou.
 • Při déle trvajícím přerušení svařování musí být lahvové ventily svářečem uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů.
 • Po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.