• Používat jen těch řezných (chladicích) kapalin a konzervačních přísad, které byly pro daný účel schváleny orgány ochrany zdraví (syntetické emulze)
  • Při přípravě řezných kapalin postupovat přesně podle přiložených návodů výrobce.
  • U vodných roztoků a emulzních kapalin pravidelně kontrolovat zásaditost kapaliny (hodnota pH nesmí být vyšší než 9).
  • V maximální míře omezit styk pokožky s kapalinou. Při přípravě kapalin a při čištění strojů používat ochranných rukavic, popř. i gumových zástěr.
  • Zabránit rozstřiku kapaliny u stroje např. vhodně seřízenými ochrannými kryty.
  • Po práci (při přestávkách k jídlu) si řádně umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Na  čistě umytou pokožku lze použít reparační mast například značky INDULONA.
  • Pravidelně vyměňovat řezné kapaliny u strojů. Např. lhůta pro výměnu vodných roztoků a emulzí (nesyntetických, pokud jsou používány)je stanovena 3 – 6 týdnů.
  • V rámci výměny kapaliny dokonale vyčistit zejména usazovací nádrže od kalu a jiných nečistot a propláchnout celou chladicí soustavu, včetně potrubí, horkou vodou s přípravkem sody.
  • Znehodnocené kapaliny není dovoleno vypouštět bez úpravy do kanalizace, veřejných toků a na místa, kde by mohly ovlivnit kvalitu spodních vod.
  • Řezné kapaliny se nesmějí v žádném případě používat k mytí rukou.