Pro zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se používá především standard normy ISO 45001. Postupy pro auditování systémů managementu stanoví EN ISO 19011.

Audit je systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazů z auditu a pro jejich objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria k auditu.

Rozdělení auditů

 1. Interní – prováděný vlastními silami organizace nebo v jejím zastoupení externí stranou. Audity se plánují – četnost, zúčastněné osoby, cíle auditů, požadavky na podklady a zdroje.
 2. Externí – prováděný externí stranou (fyzická nebo právnická osoba).
 3. Kombinovaný.
 4. Certifikační nebo akreditační.

Pro zhodnocení a řízení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se používá především standard normy ISO 45001.

Zavedení systému

Průběh auditu:

 • Zpracování plánu auditu a předání ke schválení.
 • Kompletace podkladů k provedení auditu.
 • Provedení Systémového auditu tj. vyhodnocení podkladů k provedení auditu.
 • Fyzická kontrola na pracovištích:
  • shoda s legislativními požadavky,
  • shoda s vnitřní dokumentací BOZP a PO,
  • bezpečnostní značení,
  • účast a znalosti zaměstnanců v BOZP a PO.
 • Zpracování zprávy z auditu a registru zjištěných neshod.
 • Návrh opatření k odstranění neshod a zlepšení systému BOZP a PO.
 • Projednání zprávy z auditu se zákazníkem.