Některé osobní údaje mohou subjekt údajů poškodit nebo mohou způsobit jeho diskriminaci. Tyto údaje podléhají zvláštním opatřením a lze je zpracovávat pouze ve zvláštních, jasně stanovených případech.
Zvláštní kategorie údajů je kategorie osobních údajů, které vypovídají o:

 1. rasovém nebo etnickém původu,
 2. politických názorech,
 3. náboženském vyznání,
 4. filozofickém přesvědčení,
 5. členství v odborech,
 6. zpracování genetických údajů,
 7. biometrických údajích za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby,
 8. zdravotním stavu ,
 9. sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zvláštní osobní údaje je možné zpracovávat:

 1. pokud subjekt údajů udělil výslovný souhlas,
 2. pokud je zpracování nezbytné pro plnění povinností v oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany,
 3. zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas,
 4. zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností nadace, sdružení či jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy nebo na osoby, které s tímto subjektem udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt,
 5. zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů,
 6. zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo při jednání soudů,
 7. zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu,
 8. zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovních schopností zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče atd.,
 9. zpracování je nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění bezpečnosti zdravotní péče, léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků,
 10. zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Podmínky pro zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů mají zvláštní režim uvedený v článku 10 GDPR.

Článek 10 GDPR – Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů


Legislativa