Zkouškou vyhrazeného plynového zařízení se po dokončení montáže nebo rekonstrukce zjišťuje, zda jeho stav odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zkoušku vyhrazeného plynového zařízení zajistí právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení. Ta určí fyzickou osobu, která zkoušku řídí a odpovídá za vypracování písemné zprávy o průběhu a výsledku zkoušky.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení písemně oznámí pověřené organizaci alespoň 15 dnů předem místo a čas provádění zkoušky vyhrazených plynových zařízení I. třídy. Zařízení I. třídy může montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené pověřenou organizací, která následně vydá odborné stanovisko.

Před zahájením zkoušky revizní nebo zkušební technik vypracuje písemný technologický postup zkoušky, který obsahuje zejména

 • rozsah zkoušky,
 • popis prováděných úkonů, včetně použití příslušné
 • měřicí techniky,
 • nezbytná opatření pro zajištění bezpečného
 • provádění zkoušky,
 • podmínky, za kterých je shledána zkouška úspěšnou.

Další ustanovení

 • Pro vyhrazená plynová zařízení stejné podskupiny lze zpracovat typový technologický postup zkoušky. Tento postup může být i podkladem pro
  případné vypracování konkrétního technologického postupu zkoušky na předmětném vyhrazeném plynovém zařízení.
 • Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící zkoušku před zahájením zkoušky zajistí:
  vymezení a zřetelné označení nebezpečného prostoru,
  • aby se v nebezpečném prostoru nezdržovaly v průběhu zkoušky nepovolané osoby,
  • aby se osoby pověřené prováděním zkoušky zdržovaly v průběhu zkoušky na bezpečném místě stanoveném technologickým postupem,
  • aby ovládací zařízení, která se v průběhu zkoušky používají, byla umístěna na bezpečném místě,
  • aby připojovací potrubí a tlakové nádoby potřebné k provedení zkoušky byly předem vyzkoušeny na stanovený zkušební tlak v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • aby byla zajištěna správnost měřicích přístrojů podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Jestliže zkouška vyhrazeného plynového zařízení nebyla úspěšná, je po odstranění zjištěných závad opakována.
 • Doba platnosti zkoušky je 6 měsíců, pokud není v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveno jinak.

Právní předpisy